Privacy Verklaring

Gremio Unio heeft als missie om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en open en eerlijk te zijn over wat wij met uw gegevens doen. In deze privacyverklaring staat omschreven welke persoonsgegevens mogelijk van u als betrokkene worden verzameld. Tevens wordt beschreven met welk doel uw persoonsgegevens verzameld worden, welke personen en/of instanties toegang hebben tot uw persoonsgegevens en hoe deze gegevens worden beveiligd.

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens welke tot stand komt door gebruik te maken van onze website en/of door informatie zelf middels webformulieren met Gremio Unio te delen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens valt onder het hoofdbestuur van Gremio Unio. De contactgegevens zijn:

Adres: Onderwijsboulevard 221 kamer 3A-30, 5223 DE te ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088-8903779
E-mailadres: hoofdbestuur@gremio-unio.nl
Website: www.gremio-unio.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Hieronder wordt een opsomming getoond van de gegevens die wij (mogelijk) van u verwerken. Wij verwerken enkel informatie die u zelf verstrekt via e-mailcorrespondentie, een telefoongesprek of via onze website door het invoeren van antwoordformulieren. Via webformulieren worden (mogelijk) de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Voor- en Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Studentnummer;
 • (Mobiele) telefoonnummer;
 • Geslacht

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Gremio Unio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen inschrijven voor onze introductieweek;
 • U te kunnen inschrijven voor onze vereniging en u onder te verdelen in een dispuut;
 • Het per e-mail versturen van relevante informatie over aankomende evenementen;
 • U te kunnen voorzien van de producten die wij verkopen in onze webshop;

Gremio Unio verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Indien nodig zal Gremio Unio vóór het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met u opnemen, mits wettelijk verplicht, om hiervoor toestemming te vragen. U heeft ten alle tijden, mits wettelijk verplicht, de mogelijkheid om een bezwaar te maken tegen verdere verwerkingen.

Daarnaast zal Gremio Unio uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening. Onze medewerkers en de door ons betrokken derden zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dit wordt geborgd in geheimhoudingsverklaringen.

Op de website van Gremio Unio staan hyperlinks naar andere websites. Gremio Unio is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het cookiebeleid of het privacy beleid van deze websites.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Alle persoonsgegevens die verzameld en/of verwerkt worden voor de hierboven genoemde doeleinden zullen niet langer dan nodig voor het uitvoeren van het doeleinde bewaard blijven.
In het geval van klachten worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Medewerkers van Gremio Unio krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op basis van het need-to-know-principe. Dit wil zeggen dat enkel medewerkers van Gremio Unio die een relatie hebben met de informatie die verzamelde wordt toegang krijgen tot deze gegevens. Uw gegevens worden enkel verwerkt door Gremio Unio en worden niet gedeeld met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Worden uw gegevens gedeeld met derden?
Gremio Unio deelt uw persoonsgegevens enkel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Gremio Unio heeft binnen de eigen entiteiten passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Daarnaast wordt er – indien van toepassing – van iedere verwerker contractueel vastgelegd dat hij/zij adequate beveiligingsmaatregelen treft voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij/zij in opdracht van Gremio Unio verwerkt.

Wat zijn uw rechten?
Als betrokkenen heeft u diverse rechten welke betrekking hebben op de persoonsgegevens die door Gremio Unio worden verwerkt. Zo heeft u – binnen de wettelijke kaders – ten alle tijden het recht op inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van de gegevens die wij van u verwerken.

Alle verzoeken, klachten of overige privacy gerelateerde vragen kan u onder vermelding van uw naam en een omschrijving van uw verzoek aan hoofdbestuur@gremio-unio.nl versturen.